Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Anar al contingut
Generalitat de Catalunya
INICI
Ifercat
obra 1 obra 2 obra 3 obra 4

Qualitat i Medi Ambient

La missió d´Ifercat és gestionar les actuacions que li son encarregades, optimitzant costos i terminis, assolint els nivells de qualitat exigits, minimitzant l´impacte al medi ambient i garantint les condicions de seguretat.

Són, per tant, la Qualitat i el respecte al Medi Ambient dos dels pilars en els quals es basa la seva gestió.

Un compromís ferm i continuat amb aquesta manera d´entendre i assolir el seu treball porta a Ifercat a implantar i mantenir, dins d´un procés d´actualització i millora continua, un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Ambiental, certificat externament. Aquest Sistema li permet a la Societat assolir els seus objectius amb eficàcia, eliminant els costos derivats de la No Qualitat.

Política de Qualitat i Ambiental

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, com empresa administradora de les infraestructures ferroviàries, té la missió de dissenyar, construir, conservar, gestionar i administrar les infraestructures ferroviàries, noves o ja construïdes, que li adscrigui el govern. A tal fi, es desenvolupen les eines necessàries de gestió i es realitzen els estudis i projectes corresponents per dotar el territori d'una xarxa ferroviària que contribueixi a la competitivitat i la sostenibilitat del sistema de transport, tot de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat.

Ifercat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels Clients, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents:

 • Optimització de costos
 • Compliment de terminis
 • Assegurament de la qualitat
 • Prevenció de riscos laborals
 • Respecte al medi ambient

Per emmarcar aquesta política, té implantat un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat d´acord a les normes UNE-EN ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001 en el conjunt de les activitats que desenvolupa, sempre de conformitat amb els criteris d´actuació que regeixen la seva activitat derivats dels seu objecte social.

Els principis que configuren la seva Política es concreten en els punts següents:

 • Complir amb els requisits del Client, la legislació, la normativa i altres requisits als quals pugui estar sotmesa la Societat i l'Ens.
 • Donar suport continu als clients, proporcionant un servei rigorós i atenent de forma ràpida i eficaç en el cas de plantejar queixes i/o reclamacions.
 • Potenciar la formació interna, per al desenvolupament de les carreres professionals dels treballadors.
 • Protecció del Medi Ambient, prevenir la contaminació i els impactes ambientals en les activitats que desenvolupa com a gestor de projectes i obres.
 • Reduir el consum de recursos naturals, fent servir la energia de manera eficient, gestionant adequadament els residus que siguin inevitables produir i controlant les emissions.
 • Compromís amb la prevenció de danys i deteriorament de la salut.
 • Potenciar la responsabilitat social i el control de riscos.
 • Afavorir una gestió homogènia, efectiva, eficaç, eficient i transparent dels documents i de les informacions contingudes als documents.
 • Garantir les mesures necessàries per assegurar el control, la integritat, la conservació i la confidencialitat dels documents i de la documentació continguda als documents.
 • Revisar de forma periòdica la política i la sistemàtica definida buscant la millora contínua en la gestió del SIG i per la millora continua de l´acompliment del comportament ambiental i de prevenció de la salut. Aquesta política es posa a disposició del públic.
mapa mapa
En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic. Acceptar | Més informació