logo generalitat
INICI  
logo ifercat  
 
 
imatge 1 imatge 2 imatge 3 imatge 4
   
 
 
 
 
 
 

IFERCAT, ENS PÚBLIC

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) és un ens públic adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El seu paper cabdal en l’articulació del Sistema Ferroviari de Catalunya queda establert per la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

La missió d’Ifercat se centra en dissenyar, construir, conservar, gestionar i administrar les infraestructures ferroviàries, noves o ja construïdes, que li adscrigui el govern. A tal fi, es desenvolupen les eines necessàries de gestió i es realitzen els estudis i projectes corresponents per dotar el territori d’una xarxa ferroviària que contribueixi a la competitivitat i la sostenibilitat del sistema de transport.

En el marc del compliment de la seva missió, Ifercat s’ha fixat cinc objectius estratègics:

1. Progressar en la construcció i posada en servei de la Línia 9 de metro de Barcelona.

2. Planificar i projectar nous eixos ferroviaris, en particular la Línia Orbital Ferroviària i l’Eix Transversal Ferroviari.

3. Promoure la implantació de sistemes ferroviaris lleugers (tren tramvia) millorant l’aprofitament d’infraestructures existents, així com construint nova infraestructura quan sigui necessari.

4. Adquirir coneixement en l’àmbit ferroviari per contribuir a la planificació i el disseny d’infraestructures, donant una resposta eficient als encàrrecs del govern.

5. Fomentar la recerca en l’àmbit ferroviari i contribuir a la transmissió del coneixement a la societat.

QUATRE GRANS PROJECTES

Un sistema de mobilitat eficient és un element clau per a la competitivitat d’un país. La saturació creixent de la xarxa viària i de l’espai aeri —així com la contaminació del transport per carretera i aeri— ha portat a impulsar el transport ferroviari tant de viatgers com de mercaderies. Les directives europees han tractat d’establir un marc per a un transport ferroviari eficient introduint la competència entre diversos operadors. A aquest efecte, s’ha imposat la separació entre operadors ferroviaris i administradors d’infraestructures ferroviàries.

En un context de dèficit d’infraestructures ferroviàries a Catalunya, Ifercat ha rebut l’encàrrec de desenvolupar diversos projectes ferroviaris que contribueixin a la millora del sistema ferroviari, en concret:

1. Línia 9 del Metro de Barcelona, de la que el primer tram d’onze estacions ja està en funcionament.
2. Línia Orbital Ferroviària de la Regió Metropolitana de Barcelona, en fase d'estudi.
3. Eix Transversal Ferroviari de Catalunya, en fase d'estudi.
4. Tren Tramvia, en fase d’estudi.

estación seccion vertical   estacion tren   vias tren   vias tren
  LÍNIA 9 METRO BARCELONA   LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA   L’EIX TRANSVERSAL   TREN TRAMVIA


Es tracta d´infraestructures que trencaran la radialitat del model ferroviari català, permetent una millora operativa important i connectant més poblacions. Així, es reduirà el temps dels recorreguts i la congestió de la xarxa ferroviària en molts dels desplaçaments.

Aquestes infraestructures també resultaran clau per al transport de mercaderies pel territori català. Tots tres projectes, així com l’aprofitament d’infraestructures existents mitjançant el tren tramvia, formen part de les actuacions recollides en el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), en els diversos plans territorials (Òdena, Bages, Girona, Terres de Lleida), i en el Pla de transport de viatgers de Catalunya (PTVC), entre altres.


UN NOU HORITZÓ EN EL TRANSPORT FERROVIARI A CATALUNYA

La culminació dels projectes esmentats d’Ifercat marca un nou horitzó en el transport ferroviari a Catalunya, ja que permetran acabar amb la radialitat dominant a la xarxa ferroviària catalana i, al mateix temps, aproximaran el transport públic col·lectiu per ferrocarril a una gran part de la població actualment desatesa a través de:

·Nous serveis de gran capacitat i de caire metropolità (Línia 9, Línia Orbital Ferroviària).

·Serveis adequats per demandes moderades i que afavoreixen la capil·laritat de la xarxa ferroviària (Tren Tramvia).

·La consolidació de grans eixos que connectin la Catalunya Central de forma directa amb Girona i Lleida i el port de Barcelona (Eix Transversal Ferroviari).

La Línia 9 de metro, en construcció i amb el primer tram ja operatiu, constitueix un gran avenç per a la mobilitat urbana a Barcelona. Enllaçarà Badalona i Santa Coloma amb l’Hospitalet, la Zona Franca, el Prat de Llobregat i l’aeroport, evitant el pas pel centre de Barcelona i connectant amb totes les línies existents. Cal destacar tant la magnitud del projecte (47 km), com el repte tecnològic que suposa aquesta línia completament automatitzada.

La Línia Orbital Ferroviària constitueix el segon dels grans projectes ferroviaris. Es tracta d’un projecte que permetrà enllaçar les principals ciutats de la segona corona metropolitana (Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró) sense necessitat de passar per Barcelona. Aquesta infraestructura resulta essencial per a la consolidació del creixement urbà a la regió metropolitana de Barcelona, ja que donarà una alternativa de transport públic a uns intercanvis dominats actualment pel transport privat.

L’Eix Transversal Ferroviari permetrà unir Lleida amb Girona, i donarà servei a les principals poblacions de la Catalunya Central. Aquesta infraestructura resulta fonamental tant per al transport de viatgers com per al de mercaderies, principalment pel seu ramal fins al port de Barcelona, que el connectarà amb la península i també amb Europa.

Els projectes de Tren Tramvia constitueixen exemples de la dinamització del mode ferroviari, ja sigui a partir de la millora d’infraestructures existents o de la creació de nova infraestructura.

El concepte de tren tramvia suposa, per a moltes zones de Catalunya, una alternativa de transport ferroviari de qualitat amb una integració notable en l’entorn. El Tren Tramvia resulta especialment interessant en aquelles comarques que actualment disposen de corredors ferroviaris infrautilitzats i, en molts casos, amb una qualitat de servei molt baixa.

IFERCAT I EL FUTUR DE CATALUNYA

El mode ferroviari és un element clau per a la mobilitat a Europa. Ifercat treballa per al desenvolupament de la xarxa ferroviària a Catalunya com a ens gestor d’infraestructures ferroviàries i d’aquelles responsabilitats que s’hi associen en matèria de planificació, construcció, gestió i conservació de les infraestructures, així com altres actuacions encarregades pel Departament.

Catalunya se situa, doncs, en la línia marcada pel procés de liberalització ferroviària promogut per la Unió Europea i d’acord amb el Llibre blanc del transport. El Llibre blanc estableix que la revitalització del transport ferroviari i la promoció de la intermodalitat són elements estratègics que han de ser potenciats per les administracions amb l’objectiu de fomentar el canvi modal i la utilització de sistemes de transport més respectuosos amb el medi ambient.

Només consolidant l’oferta d’infraestructura ferroviària en tots els àmbits (urbà, metropolità i català), podem facilitar el canvi modal i assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle segons la quota marcada per les directrius nacionals de mobilitat per al 2026.

Ifercat podrà contribuir a aquest fi, ja sigui mitjançant la gestió i la conservació d’infraestructures existents, la planificació, construcció i posada en servei de noves infraestructures, o la realització dels estudis i projectes necessaris per al desenvolupament del sistema ferroviari català


punts
ACCESSIBILITAT / AVÍS LEGAL / MAPA WEB / ENLLAÇOS D'INTERÈS /   © Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
vermell
En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadistic. Acceptar | Més informació